ترجمه Gunrunner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قاچاقچي‌ اسلحه‌ و مهمات‌. می باشد

Gunrunner به چه معناست و Gunrunner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gunrunner

قاچاقچي‌ اسلحه‌ و مهمات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قاچاقچي‌ اسلحه‌ و مهمات‌., ترجمه قاچاقچي‌ اسلحه‌ و مهمات‌., کلمات شبیه قاچاقچي‌ اسلحه‌ و مهمات‌.
دانلود فایل ها