ترجمه Gush در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فواره‌ زدن‌. می باشد

Gush به چه معناست و Gush یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gush

فواره‌ زدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فواره‌ زدن‌., ترجمه فواره‌ زدن‌., کلمات شبیه فواره‌ زدن‌.
دانلود فایل ها