ترجمه Gutter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌ره‌ قط‌ره‌ شدن‌. می باشد

Gutter به چه معناست و Gutter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gutter

قط‌ره‌ قط‌ره‌ شدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌ره‌ قط‌ره‌ شدن‌., ترجمه قط‌ره‌ قط‌ره‌ شدن‌., کلمات شبیه قط‌ره‌ قط‌ره‌ شدن‌.
دانلود فایل ها