خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24236 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('24236','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24236 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gypsiferous به فارسی

ترجمه Gypsiferous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گچ‌ مانند. می باشد

Gypsiferous به چه معناست و Gypsiferous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gypsiferous

گچ‌ مانند. به خارجی , ریشه انگلیسی گچ‌ مانند., ترجمه گچ‌ مانند., کلمات شبیه گچ‌ مانند.

دیدگاه‌تان را بنویسید: