ترجمه Gypsophila در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) رقيقه‌. می باشد

Gypsophila به چه معناست و Gypsophila یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gypsophila

(گ‌.ش‌.) رقيقه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) رقيقه‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) رقيقه‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) رقيقه‌.
دانلود فایل ها