خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24237 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('24237','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24237 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gypsophila به فارسی

ترجمه Gypsophila در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) رقيقه‌. می باشد

Gypsophila به چه معناست و Gypsophila یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gypsophila

(گ‌.ش‌.) رقيقه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) رقيقه‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) رقيقه‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) رقيقه‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: