ترجمه Haberdine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) ماهي‌ (doc) نمك‌ زده‌ وخشك‌ شده‌. می باشد

Haberdine به چه معناست و Haberdine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Haberdine

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ (doc) نمك‌ زده‌ وخشك‌ شده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) ماهي‌ (doc) نمك‌ زده‌ وخشك‌ شده‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) ماهي‌ (doc) نمك‌ زده‌ وخشك‌ شده‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) ماهي‌ (doc) نمك‌ زده‌ وخشك‌ شده‌.
دانلود فایل ها