ترجمه Hackamore در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مهارياپوزه‌ بند مخصوص‌ رام‌ كردن‌ اسب‌. می باشد

Hackamore به چه معناست و Hackamore یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hackamore

مهارياپوزه‌ بند مخصوص‌ رام‌ كردن‌ اسب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مهارياپوزه‌ بند مخصوص‌ رام‌ كردن‌ اسب‌., ترجمه مهارياپوزه‌ بند مخصوص‌ رام‌ كردن‌ اسب‌., کلمات شبیه مهارياپوزه‌ بند مخصوص‌ رام‌ كردن‌ اسب‌.
دانلود فایل ها