ترجمه Haken Kreuz در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صليب‌ شكسته‌ (نشان‌ حزب‌ نازي‌ المان‌). می باشد

Haken Kreuz به چه معناست و Haken Kreuz یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Haken Kreuz

صليب‌ شكسته‌ (نشان‌ حزب‌ نازي‌ المان‌). به خارجی , ریشه انگلیسی صليب‌ شكسته‌ (نشان‌ حزب‌ نازي‌ المان‌)., ترجمه صليب‌ شكسته‌ (نشان‌ حزب‌ نازي‌ المان‌)., کلمات شبیه صليب‌ شكسته‌ (نشان‌ حزب‌ نازي‌ المان‌).
دانلود فایل ها