خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24406 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('24406','1','0','0','0','1','5416220339');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24406 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Half Timber به فارسی

ترجمه Half Timber در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.ن‌.) الوار كوتاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساخته‌ شده‌ از الوار كوتاه‌.

Half Timber به چه معناست و Half Timber یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Half Timber

(د.ن‌.) الوار كوتاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (د.ن‌.) الوار كوتاه‌, ترجمه (د.ن‌.) الوار كوتاه‌, کلمات شبیه (د.ن‌.) الوار كوتاه‌ , ساخته‌ شده‌ از الوار كوتاه‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: