ترجمه Halibut در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ پهن‌ بزرگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هاليبوت‌.

Halibut به چه معناست و Halibut یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Halibut

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ پهن‌ بزرگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ پهن‌ بزرگ‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ پهن‌ بزرگ‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) نوعي‌ ماهي‌ پهن‌ بزرگ‌ , هاليبوت‌. به لاتین
دانلود فایل ها