ترجمه Hallmark در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وزرين‌ گذاشته‌ ميشود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انگ‌.

Hallmark به چه معناست و Hallmark یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hallmark

وزرين‌ گذاشته‌ ميشود به خارجی , ریشه انگلیسی وزرين‌ گذاشته‌ ميشود, ترجمه وزرين‌ گذاشته‌ ميشود, کلمات شبیه وزرين‌ گذاشته‌ ميشود , انگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها