ترجمه Hallstatt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ دوران‌ قبل‌ از عصر اهن‌ اروپا. می باشد

Hallstatt به چه معناست و Hallstatt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hallstatt

وابسته‌ به‌ دوران‌ قبل‌ از عصر اهن‌ اروپا. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ دوران‌ قبل‌ از عصر اهن‌ اروپا., ترجمه وابسته‌ به‌ دوران‌ قبل‌ از عصر اهن‌ اروپا., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ دوران‌ قبل‌ از عصر اهن‌ اروپا.
دانلود فایل ها