ترجمه Hallucinosis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) حالت‌ هذياني‌ و وهمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ابتلاء به‌ توهم‌ دائمي‌.

Hallucinosis به چه معناست و Hallucinosis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hallucinosis

(ط‌ب‌) حالت‌ هذياني‌ و وهمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) حالت‌ هذياني‌ و وهمي‌, ترجمه (ط‌ب‌) حالت‌ هذياني‌ و وهمي‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) حالت‌ هذياني‌ و وهمي‌ , ابتلاء به‌ توهم‌ دائمي‌. به لاتین
دانلود فایل ها