ترجمه Halterbreak در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كره‌ اسب‌ را براي‌ پرش‌ از روي‌ كمند تربيت‌ كردن‌. می باشد

Halterbreak به چه معناست و Halterbreak یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Halterbreak

كره‌ اسب‌ را براي‌ پرش‌ از روي‌ كمند تربيت‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كره‌ اسب‌ را براي‌ پرش‌ از روي‌ كمند تربيت‌ كردن‌., ترجمه كره‌ اسب‌ را براي‌ پرش‌ از روي‌ كمند تربيت‌ كردن‌., کلمات شبیه كره‌ اسب‌ را براي‌ پرش‌ از روي‌ كمند تربيت‌ كردن‌.
دانلود فایل ها