ترجمه Handedness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عادت‌ به‌ استفاده‌ از يك‌ دست‌ پيش‌ از دست‌ ديگر. می باشد

Handedness به چه معناست و Handedness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Handedness

عادت‌ به‌ استفاده‌ از يك‌ دست‌ پيش‌ از دست‌ ديگر. به خارجی , ریشه انگلیسی عادت‌ به‌ استفاده‌ از يك‌ دست‌ پيش‌ از دست‌ ديگر., ترجمه عادت‌ به‌ استفاده‌ از يك‌ دست‌ پيش‌ از دست‌ ديگر., کلمات شبیه عادت‌ به‌ استفاده‌ از يك‌ دست‌ پيش‌ از دست‌ ديگر.
دانلود فایل ها