ترجمه Handrail در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نرده‌ مخصوص‌ دستگيره‌ (مثل‌ نرده‌ پلكان‌). می باشد

Handrail به چه معناست و Handrail یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Handrail

نرده‌ مخصوص‌ دستگيره‌ (مثل‌ نرده‌ پلكان‌). به خارجی , ریشه انگلیسی نرده‌ مخصوص‌ دستگيره‌ (مثل‌ نرده‌ پلكان‌)., ترجمه نرده‌ مخصوص‌ دستگيره‌ (مثل‌ نرده‌ پلكان‌)., کلمات شبیه نرده‌ مخصوص‌ دستگيره‌ (مثل‌ نرده‌ پلكان‌).
دانلود فایل ها