ترجمه Hands Down در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.گ‌.) بدون‌ كوشش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بسهولت‌ , در فارسی : بدون‌ احتياط‌.

Hands Down به چه معناست و Hands Down یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hands Down

(د.گ‌.) بدون‌ كوشش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (د.گ‌.) بدون‌ كوشش‌, ترجمه (د.گ‌.) بدون‌ كوشش‌, کلمات شبیه (د.گ‌.) بدون‌ كوشش‌ , بسهولت‌ به لاتین , بدون‌ احتياط‌. به لاتین
دانلود فایل ها