خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24548 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('24548','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24548 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Handset به فارسی

ترجمه Handset در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستگاه‌ فرستنده‌ وگيرنده‌ (گوشي‌ ودهاني‌) تلفن‌ در يك‌ می باشد

Handset به چه معناست و Handset یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Handset

دستگاه‌ فرستنده‌ وگيرنده‌ (گوشي‌ ودهاني‌) تلفن‌ در يك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دستگاه‌ فرستنده‌ وگيرنده‌ (گوشي‌ ودهاني‌) تلفن‌ در يك‌, ترجمه دستگاه‌ فرستنده‌ وگيرنده‌ (گوشي‌ ودهاني‌) تلفن‌ در يك‌, کلمات شبیه دستگاه‌ فرستنده‌ وگيرنده‌ (گوشي‌ ودهاني‌) تلفن‌ در يك‌

دیدگاه‌تان را بنویسید: