ترجمه Hangnail در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريشه‌ يا رشته‌ باريكي‌ كه‌ از پوست‌ گوشه‌ ناخن‌ اويزان‌ می باشد

Hangnail به چه معناست و Hangnail یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hangnail

ريشه‌ يا رشته‌ باريكي‌ كه‌ از پوست‌ گوشه‌ ناخن‌ اويزان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريشه‌ يا رشته‌ باريكي‌ كه‌ از پوست‌ گوشه‌ ناخن‌ اويزان‌, ترجمه ريشه‌ يا رشته‌ باريكي‌ كه‌ از پوست‌ گوشه‌ ناخن‌ اويزان‌, کلمات شبیه ريشه‌ يا رشته‌ باريكي‌ كه‌ از پوست‌ گوشه‌ ناخن‌ اويزان‌
دانلود فایل ها