ترجمه Hansard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صورت‌ جلسات‌ رسمي‌ پارلمان‌ انگليسي‌. می باشد

Hansard به چه معناست و Hansard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hansard

صورت‌ جلسات‌ رسمي‌ پارلمان‌ انگليسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی صورت‌ جلسات‌ رسمي‌ پارلمان‌ انگليسي‌., ترجمه صورت‌ جلسات‌ رسمي‌ پارلمان‌ انگليسي‌., کلمات شبیه صورت‌ جلسات‌ رسمي‌ پارلمان‌ انگليسي‌.
دانلود فایل ها