ترجمه Hapless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيچاره‌. می باشد

Hapless به چه معناست و Hapless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hapless

بيچاره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيچاره‌., ترجمه بيچاره‌., کلمات شبیه بيچاره‌.
دانلود فایل ها