ترجمه Haplont در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ش‌.) موجوداتي‌ كه‌ داراي‌ تعداد كروموزوم‌ هايي‌ می باشد

Haplont به چه معناست و Haplont یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Haplont

(ز.ش‌.) موجوداتي‌ كه‌ داراي‌ تعداد كروموزوم‌ هايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ش‌.) موجوداتي‌ كه‌ داراي‌ تعداد كروموزوم‌ هايي‌, ترجمه (ز.ش‌.) موجوداتي‌ كه‌ داراي‌ تعداد كروموزوم‌ هايي‌, کلمات شبیه (ز.ش‌.) موجوداتي‌ كه‌ داراي‌ تعداد كروموزوم‌ هايي‌
دانلود فایل ها