ترجمه Harbor Master در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رئيس‌ بندر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مامور تنظ‌يم‌ حمل‌ ونقل‌ وامور بندرگاه‌.

Harbor Master به چه معناست و Harbor Master یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Harbor Master

رئيس‌ بندر به خارجی , ریشه انگلیسی رئيس‌ بندر, ترجمه رئيس‌ بندر, کلمات شبیه رئيس‌ بندر , مامور تنظ‌يم‌ حمل‌ ونقل‌ وامور بندرگاه‌. به لاتین
دانلود فایل ها