ترجمه Hard Surface در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سط‌ح‌ چيزي‌ (مثل‌ جاده‌) را فرش‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اجرفرش‌ كردن‌

Hard Surface به چه معناست و Hard Surface یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hard Surface

سط‌ح‌ چيزي‌ (مثل‌ جاده‌) را فرش‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سط‌ح‌ چيزي‌ (مثل‌ جاده‌) را فرش‌ كردن‌, ترجمه سط‌ح‌ چيزي‌ (مثل‌ جاده‌) را فرش‌ كردن‌, کلمات شبیه سط‌ح‌ چيزي‌ (مثل‌ جاده‌) را فرش‌ كردن‌ , اجرفرش‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها