ترجمه Hard Wheat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گندم‌ ماكاروني‌ داراي‌ مقدارگلوتن‌ زيادي‌ است‌. می باشد

Hard Wheat به چه معناست و Hard Wheat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hard Wheat

گندم‌ ماكاروني‌ داراي‌ مقدارگلوتن‌ زيادي‌ است‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گندم‌ ماكاروني‌ داراي‌ مقدارگلوتن‌ زيادي‌ است‌., ترجمه گندم‌ ماكاروني‌ داراي‌ مقدارگلوتن‌ زيادي‌ است‌., کلمات شبیه گندم‌ ماكاروني‌ داراي‌ مقدارگلوتن‌ زيادي‌ است‌.
دانلود فایل ها