ترجمه Hasty Pudding در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوراكي‌ كه‌ با ارد وشيروكره‌ وگوشت‌ درست‌ ميكنند. می باشد

Hasty Pudding به چه معناست و Hasty Pudding یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hasty Pudding

خوراكي‌ كه‌ با ارد وشيروكره‌ وگوشت‌ درست‌ ميكنند. به خارجی , ریشه انگلیسی خوراكي‌ كه‌ با ارد وشيروكره‌ وگوشت‌ درست‌ ميكنند., ترجمه خوراكي‌ كه‌ با ارد وشيروكره‌ وگوشت‌ درست‌ ميكنند., کلمات شبیه خوراكي‌ كه‌ با ارد وشيروكره‌ وگوشت‌ درست‌ ميكنند.
دانلود فایل ها