ترجمه Haulage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيگانه‌ در مسير خود ميگيرد. می باشد

Haulage به چه معناست و Haulage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Haulage

بيگانه‌ در مسير خود ميگيرد. به خارجی , ریشه انگلیسی بيگانه‌ در مسير خود ميگيرد., ترجمه بيگانه‌ در مسير خود ميگيرد., کلمات شبیه بيگانه‌ در مسير خود ميگيرد.
دانلود فایل ها