ترجمه Haustorium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) الت‌ مكنده‌ گياه‌ انگلي‌. می باشد

Haustorium به چه معناست و Haustorium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Haustorium

(گ‌.ش‌.) الت‌ مكنده‌ گياه‌ انگلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) الت‌ مكنده‌ گياه‌ انگلي‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) الت‌ مكنده‌ گياه‌ انگلي‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) الت‌ مكنده‌ گياه‌ انگلي‌.
دانلود فایل ها