ترجمه Havelock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميدارد. می باشد

Havelock به چه معناست و Havelock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Havelock

ميدارد. به خارجی , ریشه انگلیسی ميدارد., ترجمه ميدارد., کلمات شبیه ميدارد.
دانلود فایل ها