ترجمه Hawser Bend در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گره‌ ط‌نابي‌ كه‌ دوسرط‌ناب‌ را بهم‌ فروكند. می باشد

Hawser Bend به چه معناست و Hawser Bend یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hawser Bend

گره‌ ط‌نابي‌ كه‌ دوسرط‌ناب‌ را بهم‌ فروكند. به خارجی , ریشه انگلیسی گره‌ ط‌نابي‌ كه‌ دوسرط‌ناب‌ را بهم‌ فروكند., ترجمه گره‌ ط‌نابي‌ كه‌ دوسرط‌ناب‌ را بهم‌ فروكند., کلمات شبیه گره‌ ط‌نابي‌ كه‌ دوسرط‌ناب‌ را بهم‌ فروكند.
دانلود فایل ها