ترجمه Hazel Hen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) باقرقره‌اي‌ كه‌ پرهاي‌ چين‌ چين‌ دارد. می باشد

Hazel Hen به چه معناست و Hazel Hen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hazel Hen

(ج‌.ش‌.) باقرقره‌اي‌ كه‌ پرهاي‌ چين‌ چين‌ دارد. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) باقرقره‌اي‌ كه‌ پرهاي‌ چين‌ چين‌ دارد., ترجمه (ج‌.ش‌.) باقرقره‌اي‌ كه‌ پرهاي‌ چين‌ چين‌ دارد., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) باقرقره‌اي‌ كه‌ پرهاي‌ چين‌ چين‌ دارد.
دانلود فایل ها