خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24860 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('24860','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24860 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه He Man به فارسی

ترجمه He Man در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرد قوي‌ ونيرومند. می باشد

He Man به چه معناست و He Man یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به He Man

مرد قوي‌ ونيرومند. به خارجی , ریشه انگلیسی مرد قوي‌ ونيرومند., ترجمه مرد قوي‌ ونيرومند., کلمات شبیه مرد قوي‌ ونيرومند.

دیدگاه‌تان را بنویسید: