ترجمه Head Band در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روسري‌ (زنانه‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيشاني‌ بند , در فارسی : (دركتاب‌) شيرازه‌.

Head Band به چه معناست و Head Band یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Head Band

روسري‌ (زنانه‌) به خارجی , ریشه انگلیسی روسري‌ (زنانه‌), ترجمه روسري‌ (زنانه‌), کلمات شبیه روسري‌ (زنانه‌) , پيشاني‌ بند به لاتین , (دركتاب‌) شيرازه‌. به لاتین
دانلود فایل ها