ترجمه Head Master در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رئيس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مدير مدرسه‌.

Head Master به چه معناست و Head Master یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Head Master

رئيس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رئيس‌, ترجمه رئيس‌, کلمات شبیه رئيس‌ , مدير مدرسه‌. به لاتین
دانلود فایل ها