ترجمه Head On در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شاخ‌ بشاخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از سر , در فارسی : از ط‌رف‌ سر , به فارسی : روبرو , سایر ترجمه ها : نوك‌ به‌ نوك‌.

Head On به چه معناست و Head On یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Head On

شاخ‌ بشاخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شاخ‌ بشاخ‌, ترجمه شاخ‌ بشاخ‌, کلمات شبیه شاخ‌ بشاخ‌ , از سر به لاتین , از ط‌رف‌ سر به لاتین , روبرو خارجی , نوك‌ به‌ نوك‌. در زبان
دانلود فایل ها