خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24889 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('24889','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =24889 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Head Race به فارسی

ترجمه Head Race در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنوره‌ اسياب‌. می باشد

Head Race به چه معناست و Head Race یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Head Race

تنوره‌ اسياب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تنوره‌ اسياب‌., ترجمه تنوره‌ اسياب‌., کلمات شبیه تنوره‌ اسياب‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: