ترجمه Head Race در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنوره‌ اسياب‌. می باشد

Head Race به چه معناست و Head Race یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Head Race

تنوره‌ اسياب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تنوره‌ اسياب‌., ترجمه تنوره‌ اسياب‌., کلمات شبیه تنوره‌ اسياب‌.
دانلود فایل ها