ترجمه Head Set در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميشود. می باشد

Head Set به چه معناست و Head Set یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Head Set

ميشود. به خارجی , ریشه انگلیسی ميشود., ترجمه ميشود., کلمات شبیه ميشود.
دانلود فایل ها