ترجمه Head Stock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جمعي‌ در مدارس‌ وغيره‌. می باشد

Head Stock به چه معناست و Head Stock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Head Stock

جمعي‌ در مدارس‌ وغيره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جمعي‌ در مدارس‌ وغيره‌., ترجمه جمعي‌ در مدارس‌ وغيره‌., کلمات شبیه جمعي‌ در مدارس‌ وغيره‌.
دانلود فایل ها