ترجمه Head Stone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بنياد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنگ‌ زاويه‌.

Head Stone به چه معناست و Head Stone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Head Stone

بنياد به خارجی , ریشه انگلیسی بنياد, ترجمه بنياد, کلمات شبیه بنياد , سنگ‌ زاويه‌. به لاتین
دانلود فایل ها