ترجمه Hearing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گزارش‌. می باشد

Hearing به چه معناست و Hearing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hearing

گزارش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گزارش‌., ترجمه گزارش‌., کلمات شبیه گزارش‌.
دانلود فایل ها