ترجمه Heel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ ور شدن‌. می باشد

Heel به چه معناست و Heel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heel

يك‌ ور شدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ ور شدن‌., ترجمه يك‌ ور شدن‌., کلمات شبیه يك‌ ور شدن‌.
دانلود فایل ها