ترجمه Hellenic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ به‌ يونان‌. می باشد

Hellenic به چه معناست و Hellenic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hellenic

مربوط‌ به‌ يونان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ به‌ يونان‌., ترجمه مربوط‌ به‌ يونان‌., کلمات شبیه مربوط‌ به‌ يونان‌.
دانلود فایل ها