ترجمه Hellenize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يوناني‌ كردن‌ يوناني‌ ماب‌ كردن‌. می باشد

Hellenize به چه معناست و Hellenize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hellenize

يوناني‌ كردن‌ يوناني‌ ماب‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی يوناني‌ كردن‌ يوناني‌ ماب‌ كردن‌., ترجمه يوناني‌ كردن‌ يوناني‌ ماب‌ كردن‌., کلمات شبیه يوناني‌ كردن‌ يوناني‌ ماب‌ كردن‌.
دانلود فایل ها