خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25117 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25117','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25117 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Helleri به فارسی

ترجمه Helleri در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) ماهي‌ ابنوس‌ ياكپور گرمسيري‌. می باشد

Helleri به چه معناست و Helleri یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Helleri

(ج‌.ش‌.) ماهي‌ ابنوس‌ ياكپور گرمسيري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) ماهي‌ ابنوس‌ ياكپور گرمسيري‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) ماهي‌ ابنوس‌ ياكپور گرمسيري‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) ماهي‌ ابنوس‌ ياكپور گرمسيري‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: