ترجمه Helminth در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ferp-):(ط‌ب‌ – ج‌.ش‌.) كلمات‌ پيشونديست‌ بمعني‌ كرم‌ می باشد

Helminth به چه معناست و Helminth یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Helminth

(ferp-):(ط‌ب‌ – ج‌.ش‌.) كلمات‌ پيشونديست‌ بمعني‌ كرم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ferp-):(ط‌ب‌ – ج‌.ش‌.) كلمات‌ پيشونديست‌ بمعني‌ كرم‌, ترجمه (ferp-):(ط‌ب‌ – ج‌.ش‌.) كلمات‌ پيشونديست‌ بمعني‌ كرم‌, کلمات شبیه (ferp-):(ط‌ب‌ – ج‌.ش‌.) كلمات‌ پيشونديست‌ بمعني‌ كرم‌
دانلود فایل ها