ترجمه Helmintho در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌ – ج‌.ش‌.) كلمات‌ پيشونديست‌ بمعني‌ كرم‌. می باشد

Helmintho به چه معناست و Helmintho یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Helmintho

(ط‌ب‌ – ج‌.ش‌.) كلمات‌ پيشونديست‌ بمعني‌ كرم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌ – ج‌.ش‌.) كلمات‌ پيشونديست‌ بمعني‌ كرم‌., ترجمه (ط‌ب‌ – ج‌.ش‌.) كلمات‌ پيشونديست‌ بمعني‌ كرم‌., کلمات شبیه (ط‌ب‌ – ج‌.ش‌.) كلمات‌ پيشونديست‌ بمعني‌ كرم‌.
دانلود فایل ها