ترجمه Hemiterpene در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.)تركيبي‌ بفرمول‌ 8H5C. می باشد

Hemiterpene به چه معناست و Hemiterpene یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hemiterpene

(ش‌.)تركيبي‌ بفرمول‌ 8H5C. به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.)تركيبي‌ بفرمول‌ 8H5C., ترجمه (ش‌.)تركيبي‌ بفرمول‌ 8H5C., کلمات شبیه (ش‌.)تركيبي‌ بفرمول‌ 8H5C.
دانلود فایل ها