ترجمه Hemophilia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) بيماري‌ موروثي‌ كه‌ دران‌ خون‌ دير لخته‌ ميشود می باشد

Hemophilia به چه معناست و Hemophilia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hemophilia

(ط‌ب‌) بيماري‌ موروثي‌ كه‌ دران‌ خون‌ دير لخته‌ ميشود به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) بيماري‌ موروثي‌ كه‌ دران‌ خون‌ دير لخته‌ ميشود, ترجمه (ط‌ب‌) بيماري‌ موروثي‌ كه‌ دران‌ خون‌ دير لخته‌ ميشود, کلمات شبیه (ط‌ب‌) بيماري‌ موروثي‌ كه‌ دران‌ خون‌ دير لخته‌ ميشود
دانلود فایل ها