ترجمه Heparin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساخته‌ ميشود. می باشد

Heparin به چه معناست و Heparin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heparin

ساخته‌ ميشود. به خارجی , ریشه انگلیسی ساخته‌ ميشود., ترجمه ساخته‌ ميشود., کلمات شبیه ساخته‌ ميشود.
دانلود فایل ها