ترجمه Hephaestus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (افسانه‌ يونان‌) خداي‌ اتش‌ وفلز كاري‌. می باشد

Hephaestus به چه معناست و Hephaestus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hephaestus

(افسانه‌ يونان‌) خداي‌ اتش‌ وفلز كاري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (افسانه‌ يونان‌) خداي‌ اتش‌ وفلز كاري‌., ترجمه (افسانه‌ يونان‌) خداي‌ اتش‌ وفلز كاري‌., کلمات شبیه (افسانه‌ يونان‌) خداي‌ اتش‌ وفلز كاري‌.
دانلود فایل ها